Oferta

I.  S e s j e   i n d y w i d u a l n e 

 • P s y c h o t e r a p i a   d ł u g o t e r m i n o w a dla osób doświadczających depresji, lęków, wewnętrznych konfliktów, poczucia straty, braku sensu życia, wyczerpania, nerwicy, stresu pourazowego związanego z traumą. 
 • R o z w ó j   o s o b i s t y (life coaching) jest formą oddziaływania psychologicznego ukierunkowanego na odkrywanie pragnień, kształtowanie relacji interpersonalnych, osiąganie celów osobistych i oczekiwanych zmian.
 • C o a c h i n g   r o d z i c i e l s k i   i   m a ł ż e ń s k i polega na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych i radzeniu sobie z aktualnymi trudnościami życiowymi.
 • A r t e t e r a p i a umożliwia rozwój i wspomaga psychoterapię za pomocą różnych technik sztuki wizualnej, kreacji artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem fotografii - narzędzie stosowane zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
 • K o n s u l t a c j e   p s y c h o l o g i c z n e 
 • P s y c h o t e r a p i a   p r z e z   s k y p a 

            Trzy pierwsze spotkania indywidualne zazwyczaj służą analizie problemu, sytuacji, w której znajduje się osoba, a także ustaleniu celów i zawarciu kontraktu terapeutycznego. Spotkania te dają możliwość sprawdzenia, czy tego rodzaju terapia jest właściwa dla danej osoby, jak również osoba zgłaszająca się na terapię ma okazję do przekonania się, czy odpowiada jej metoda leczenia i osoba terapeuty. Doświadczany kryzys staje się sposobnością do wprowadzenia pozytywnych zmian w życie człowieka.

II.  S u p e r w i z j a   d l a   p o c z ą t k u j ą c y c h   p s y c h o t e r a p e u t ó w
 • pomoc w zrozumieniu i prowadzeniu procesu  psychoterapii
 • tworzenie bezpiecznej przestrzeni do refleksji nad własną pracą, relacją terapeutyczną i celowym zastosowaniem interwencji terapeutycznych
 • superwizję poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora.
III. W a r s z t a t y

 • Warsztaty umiejętności psychologicznych.
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych dla rodziców.
 • Treningi rozwoju osobistego poprzez arteterapię wizualną - I, II stopnia.
 • Zastosowanie arteterapii w praktyce pedagogicznej i psychoterapeutycznej.
 • Praktyka uważności w życiu chrześcijańskim.
IV.  P r o j e k t   P u s t e l n i a   p s y c h o l o g i c z n a   w  m i e ś c i e - warsztat rozwoju osobistego.
 • Pustelnia jest miejscem paradoksów: miejscem odosobnienia położonego z dala od cywilizacji i jednocześnie w centrum miasta, zakorzeniona religijnie w chrześcijaństwie i posługująca się narzędziami psychologicznymi, miejscem odpoczynku i intensywnej pracy, aby żyć zgodnie z własnymi wartościami i odkrywać radość chwili w swoim życiu. Uczestnicy warsztatu otrzymają praktyczne wskazówki na drodze do prostoty, smakowania i cieszenia się życiem. Będą mieli możliwość odkrywać na nowo poprzez indywidualne doświadczenie, tego co ważne i wartościowe w ich życiu. Praktyka uważności chrześcijańskiej to wyzwanie dla kultury nadmiaru, chaosu i pośpiechu. Projekt zainspirowany medytacją chrześcijańską praktykowaną już ponad 30 lat w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu. Od 2010 roku jestem związana z Ośrodkiem Medytacji Chrześcijańskiej w Lubiniu.
*Poniżej warszaty arteterapeutyczne w Galerii Sztuki Współczesnej w Gdańsku.