Oferta

I.  S e s j e   i n d y w i d u a l n e 

 • P s y c h o t e r a p i a   d ł u g o t e r m i n o w a dla osób doświadczających depresji, lęków, wewnętrznych konfliktów, poczucia straty, braku sensu życia, wyczerpania, nerwicy, stresu pourazowego związanego z traumą. 
 • R o z w ó j   o s o b i s t y (life coaching) jest formą oddziaływania psychologicznego ukierunkowanego na odkrywanie pragnień, kształtowanie relacji interpersonalnych, osiąganie celów osobistych i oczekiwanych zmian.
 • A r t e t e r a p i a umożliwia rozwój i wspomaga psychoterapię za pomocą różnych technik sztuki wizualnej, kreacji artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem fotografii - narzędzie stosowane zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
 • K o n s u l t a c j e   p s y c h o l o g i c z n e 
 • P s y c h o t e r a p i a   p r z e z   s k y p a 

            Trzy pierwsze spotkania indywidualne zazwyczaj służą analizie problemu, sytuacji, w której znajduje się osoba, a także ustaleniu celów i zawarciu kontraktu terapeutycznego. Spotkania te dają możliwość sprawdzenia, czy tego rodzaju terapia jest właściwa dla danej osoby, jak również osoba zgłaszająca się na terapię ma okazję do przekonania się, czy odpowiada jej metoda leczenia i osoba terapeuty. Doświadczany kryzys staje się sposobnością do wprowadzenia pozytywnych zmian w życie człowieka.

II.  S u p e r w i z j a   d l a   p o c z ą t k u j ą c y c h   p s y c h o t e r a p e u t ó w
 • pomoc w zrozumieniu i prowadzeniu procesu  psychoterapii
 • tworzenie bezpiecznej przestrzeni do refleksji nad własną pracą, relacją terapeutyczną i celowym zastosowaniem interwencji terapeutycznych
 • superwizję poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora.
III. W a r s z t a t y

 • Warsztaty umiejętności psychologicznych.
 • Treningi rozwoju osobistego poprzez arteterapię wizualną - I, II stopnia.
 • Zastosowanie arteterapii w praktyce pedagogicznej i psychoterapeutycznej.
 • Praktyka uważności w życiu chrześcijańskim. 
*Poniżej warszaty arteterapeutyczne w Galerii Sztuki Współczesnej w Gdańsku.
 


IV.  P r o j e k t   "P u s t e l n i a   P s y c h o l o g i c z n a   w  M i e ś c i e"
      
- p r a k t y k a   u w a ż n o ś c i   c h r z e ś c i j a ń s k i e j
 
 • Pustelnia jest miejscem paradoksów: miejscem odosobnienia położonego z dala od cywilizacji i jednocześnie w centrum miasta, zakorzeniona religijnie w chrześcijaństwie i posługująca się narzędziami psychologicznymi, miejscem odpoczynku i zmagania się, aby być autentycznym i żyć zgodnie z własnymi wartościami, a także odkrywać radość chwili i konfrontować się z rzeczywistością. Praktyka uważności chrześcijańskiej to wyzwanie dla kultury nadmiaru, chaosu, posiadania i pośpiechu. Projekt zainspirowany medytacją chrześcijańską praktykowaną już ponad 30 lat w Ośrodku Medytacji Chrześcijańskiej w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu, z którym jestem związana od 2010 roku.